Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Info Leiders/Trainers


PLEZIER – RESPECT – SPORTIVITEIT 

 • Wij gebruiken geen grof taalgebruik en discriminerende uitlatingen
 • Wij dreigen niet met en gebruiken geen geweld
 • Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag
 • Wij roken niet in de kantine en op het veld
 • Wij gebruiken geen drank beneden 18 jaar
 • Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld
 • Wij (bestuur, trainers, begeleiders en ouders) geven het goede voorbeeld
 • Wij coachen op een positieve wijze
 • Wij respecteren de beslissing van de scheidsrechter

Taken en Gedragsregels Jeugdleiders
Voor de jeugdleiders is er een speciale flyer ontwikkeld met taken en gedragsregels. Deze is hier te downloaden.

Grensoverschrijdend Gedrag / Seksuele Intimidatie
SCH'44 neemt seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. Deze regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en leider/trainer te verkleinen en fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.
Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. 


 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Meer informatie vindt u op de website van NOC*NSF:
www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag
http://nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie


Aanvragen Snipperdagen
Met hoge uitzondering kan een snipperdag worden aangevraagd. Dit is alleen mogelijk tussen 1 oktober en 1 maart. In eerste instantie moet altijd de oplossing worden gezocht in het lenen van speelgerechtigde speler of speelster uit een ander team of het wijzigen van tijdstip aanvang wedstrijd. Wanneer beide opties niet mogelijk zijn kan men een snipperdag aanvragen.

De aanvraag moet voor dinsdag 12.00 uur bij de KNVB bekend zijn!

Het verzetten van een wedstrijd of het aanvragen van een snipperdag gaat in overleg met de jeugdcoördinatoren. Zij zullen dit communiceren naar de wedstrijdsecretaris.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!